Kompetansemål

Alle skoler er pålagt å ha en læreplan. De fleste skolene følger utdanningsdirektoratet sin læreplan, som inneholder en generell del som gjelder alle fagene, og kompetansemålene for hvert fag. Unntakene her er privatskoler, med egen pedagogikk. Kompetansemålene for fag er oppdelt etter trinnene på grunnskolen og etter de ulike kursene i den videregående skolen. 

Hvert fag i den nye læreplanen begynner med en liten forklaring på hvorfor faget er viktig og hvilken rolle den skal ha i den norske skolen. Den kan være litt vanskelig å forstå, men om du virkelig ønsker å gå i dybden på faget, er nok dette plassen å starte. Du kan også spørre din faglærer om dere kan gå gjennom dette sammen med klassen, da det har betydning for deres forståelse for faget. Ellers kan du danne deg en studiegruppe, der dere sammen går gjennom kompetansemålene og “om faget” sammen. Dette er et arbeid som kan spare deg mye frustrasjon senere, for nå vet du jo hva som er viktig å fokusere på  for å få en god karakter. 
På Historiskemeg har jeg hovedsaklig jobbet med kompetansemålene for  det “studieforberedende utdanningsprogrammet”, da det er dette de fleste elevene i den videregående skolen må forholde seg til. 

Kompetansemålene etter  2 år på fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

 

 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
   
 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
   
 • reflektere over hvorfor historikere deler inn fortiden i perioder og vurdere hvordan vi kan periodisere fortiden på grunnlag av ulike kriterier utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt 
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn

 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv

 • sammenligne hvordan demokratiet i antikken og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse

 • utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden

 • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid

 • beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre

   

Kompetansemål etter Vg3

 

 • reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
   
 • reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken
   
 • utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger
   
 • utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
   
 • sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst
   
 • drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og vurdere hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull
   
 • gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
   
 • reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden
   
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver
   
 • gjøre rede forårsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og drøfte konsekvenser for mennesker og samfunn i land og områder som ble kolonisert
   
 • drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning
   
 • utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt
   
 • reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust
   
 • analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper
   
 • utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet
   
 • gjøre rede for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers liv
   
 • vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger